הקריה האקדמית אונו | יסודות המימון

" במימון אקסל יישומי " ו " המימון יסודות " הקורס את הלומדים לסטודנטים מיועד זה ספר . עצמי ובלימוד במכללות , באוניברסיטאות , ריביות חישובי , הפיננסי והניהול המימון לתורת מבוא : הבאים הנושאים את מכיל הספר ותזרים השקעה החלטות בקבלת קריטריונים , סילוקין לוחות , הכסף של הזמן ערך . מזומנים המימון בתחום בסיסי ידע להקנות הספר מטרת . ופתרונות תרגילים , תיאוריה כולל הספר . ובאקסל פיננסי במחשבון שימוש באמצעות זה ידע ויישום ניהול , מתפתחות מדינות של כלכלה בתחומי וחוקר מומחה הינו שוקייר שרבל ר " ד התמחות עסקים במנהל בהצטיינות והשני הראשון התואר את סיים . ההון ושוק פיננסי מהמחלקה ומימון בכלכלה דוקטורט בעל . אונו האקדמית בקריה ההון ושוק מימון . באנגליה ' פורטסמות באוניברסיטת לכלכלה בתחום מרצה , אונו האקדמית בקריה בכיר סגל כחבר משמש שוקייר שרבל ר " ד במשך . רופין האקדמי ובמרכז אונו האקדמית בקריה פיננסי וניהול מימון , הסטטיסטיקה המבטיחים הצעירים 40 מבין נבחר ,“ מצטיין מרצה " בתואר ברציפות זכה רבות שנים נבחר הארצית הסטודנטים התאחדות מטעם שנערך ובסקר גלובס עיתון פי על בישראל עסקים למנהל הפקולטה דיקן כסגן רבות שנים שימש בעבר . השראה״ מעורר כ״מרצה בקריה אקדמי לפיתוח נשיא כסגן משמש היום . ההון ושוק במימון ההתמחות וראש . אונו האקדמית את סיימה . ההתנהגותי והמימון המימון בתחומי וחוקרת מומחית הינה ריף סיון ר " ד מנהל במדעי שני ותואר יורק - בניו ' קולג בברוך יתרה בהצטיינות הראשון התואר באוניברסיטת עסקים במנהל הספר מבית דוקטורט בעלת . א " ת באוניברסיטת העסקים בתחום בינלאומיים אקדמאיים ורנלים ' בג שפורסמו מאמרים ארבעה המכיל , חיפה והמימון הסטטיסטיקה בתחום מרצה . משקיעים של הביתיות הטיית בנושא המימון . רופין האקדמי במרכז והן אונו האקדמית בקריה המימון יסודות

RkJQdWJsaXNoZXIy NTkzMDY=